• img1
 • img2
 • img3
 • img5
 • img4
 • img6
 • img7
 • img8

Στόχοι υπό έμφαση κατά τη Σχολική Χρονιά 2019-20

 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

Στάδιο 1: Συλλογή και ανάλυση δεδομένων για διάγνωση αναγκών

Με τη λήξη της περσινής σχολικής χρονιάς διατυπώθηκε η άποψη, σε Συνεδρία του Καθηγητικού Συλλόγου, ότι απαιτείται η συνεργασία όλων (μαθητών/τριών – εκπαιδευτικών – γονιών) για τη βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών/τριών στην τάξη, στην αυλή, στο σχολικό λεωφορείο κτλ. Για αυτό και κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου του 2019, οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας κλήθηκαν να καταθέσουν τις προσωπικές τους απόψεις σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου, που στόχευαν (α) στον προσδιορισμό των συμπεριφορών που ενοχλούν (β) στη συγκεκριμενοποίηση των επιθυμητών συμπεριφορών (γ) στην αναζήτηση των γενεσιουργών αιτιών και (δ) στους πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να επιτευχθεί, κατά τη γνώμη τους, η αλλαγή.

Το εργαλείο διαμορφώθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Προώθησης Στόχων, σε συνεργασία με τον κ. Τσαλακό, συνεργάτη  του Σχολείου με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και περιλάμβανε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Να περιγράψετε συνοπτικά τις συμπεριφορές των μαθητών/τριών που επιθυμείτε να αλλάξουν: (α) μέσα στην τάξη και (β) εκτός τάξης
 2. Να σημειώσετε ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόκληση ή και επιδείνωση των συμπεριφορών αυτών.
 3. Ποια δεδομένα/καταστάσεις θα θέλατε να αλλάξουν, για να βελτιωθεί ή να αλλάξει η περιγραφείσα κατάσταση. Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
 4. Νομίζετε ότι, ως εκπαιδευτικός στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, μπορείτε εσείς προσωπικά να συμβάλετε στην αλλαγή αυτών των συμπεριφορών; Με ποιους τρόπους;
 5. Σημειώστε ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να γίνουν συλλογικά, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, για να βελτιωθεί ή να αλλάξει η περιγραφείσα κατάσταση όσον αφορά στη συμπεριφορά των μαθητών/τριών.

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 23 εκπαιδευτικούς σε σύνολο 60 εκπαιδευτικών που εργάζονταν με πλήρη ή μερική απασχόληση στο Σχολείο μας. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε από ομάδα εκπαιδευτικών, όπως και από τον κ. Τσαλακό. Την ομάδα αποτελεσούσαν η Β.Δ. Α΄, κ. Γεωργία Βαρνάβα, η κ. Μαρία Καϊττάνη, καθηγήτρια Μαθηματικών, η κ. Κωνσταντία Παπαμάρκου και η κ. Ερμιόνη Παπαπέτρου, καθηγήτριες φιλολογικών μαθημάτων και η κ. Βάσω Παπασωζομένου, καθηγήτρια Βιολογίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο Καθηγητικό Σύλλογο σε συνεδρία του, στις 15 Νοεμβρίου 2019.

Διαφάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούσαν να εξαλειφθούν συμπεριφορές των μαθητών/τριών που φανέρωναν την απουσία κινήτρων για μάθηση και εκδηλώνονταν με αδιαφορία για το μάθημα και ενέργειες που δυσχέραιναν τη διεξαγωγή του μαθήματος στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί καταδίκαζαν, επίσης, συμπεριφορές μαθητών/τριών που φανέρωναν ασέβεια προς τις ιδιαιτερότητες των συμμαθητών/τριών τους αλλά και προς την καλαισθησία και καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων.

 

Στάδιο 2: Ιεράρχηση αναγκών και καθορισμός μικρού αριθμού στόχων

Τα πορίσματα της ανάλυσης αναγκών συζητήθηκαν από τη Διευθυντική Ομάδα, τα μέλη του Καθηγητικού Συλλόγου και τις Επιτροπές του Καθηγητικού Συλλόγου. Προτάθηκε ως ευρύτερος στόχος της σχολικής μονάδας η βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών/τριών εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας, με έμφαση στην ανάπτυξη κινήτρων. Η υλοποίηση δράσεων για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου θα οδηγούσε, παράλληλα, και στην Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών, αφού θα τους καθιστούσε πιο ικανούς στη θεραπεία προβληματικών καταστάσεων που παρατηρούσαν στον χώρο του σχολείου (ανάπτυξη και ενδυνάμωση των κινήτρων για μάθηση των μαθητών/τριών τους, διαχείριση τάξης και αποκλιμάκωση εντάσεων κτλ). Ως εκ τούτου, το Σχολείο προχώρησε στην ένταξή του στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, έτσι ώστε να ενδυναμωθεί στον σχεδιασμό και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του.

Γενικός υπό έμφαση στόχος

Βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών/τριών εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας, με έμφαση στην ανάπτυξη κινήτρων

 

Στάδιο 3: Στόχοι και δραστηριότητες επίτευξής τους

 

Στόχος 1:

Οι μαθητές/τριες:

Να γνωρίζουν και να υλοποιούν τις υποχρεώσεις τους.

Δραστηριότητες

- Σύντομη και σαφής περιγραφή των υποχρεώσεων κάθε μαθητή/τριας ως προς τη φοίτηση, τη συμπεριφορά στην τάξη, στην αυλή και στις σχολικές εκδηλώσεις, μέσω διαλόγου που θα αναπτυχθεί στην τάξη, κατά την πρώτη συνάντηση του τμήματος με τον Υπεύθυνο/η Καθηγητή/τρια.

-  Καθορισμός των επιβραβεύσεων για τη συνεπή τήρηση των υποχρεώσεων και των συνεπειών για τη μη τήρησή τους.

- Εμπλοκή του ΚΜΣ και του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων στον καταρτισμό των Εσωτερικών Κανονισμών του Σχολείου.

- Ανάρτηση των υποχρεώσεων των μαθητών/τριών στις πινακίδες των τάξεων.

- Ενημέρωση του Συνδέσμου Γονεών και Κηδεμόνων για τους Κανονισμούς Λειτουργίας του Σχολείου σε Συνεδρία του Συνδέσμου, με έντυπα που θα δοθούν στις εγγραφές, θα αποσταλούν στο σπίτι από την πρώτη μέρα λειτουργίας του σχολείου και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

- Ατομική συμβουλευτική προς τα παιδιά που τείνουν να εκδηλώνουν αποκλίνουσες συμπεριφορές, σε συνεργασία με το Παν/μιο Λευκωσίας και τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του ΥΠΠΑΝ

- Καθιέρωση του θεσμού του/της μέντορα-καθηγητή/τριας και του/της σύμβουλου-μαθητή/τριας για ευάλωτα παιδιά

- Ενδυνάμωση και ενίσχυση του Προγράμματος Διαμεσολάβησης, με τη συνεργασία μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών

- Παρακολούθηση από τον Υ.Τ. και τον υπεύθυνο Β.Δ. του βαθμού στον οποίο οι μαθητές/τριες τηρούν τις υποχρεώσεις τους και λήψη των κατάλληλων παιδαγωγικών μέτρων, όταν απαιτείται.

 

Στόχος 2:

Διάγνωση αναγκών κάθε μαθητή/τριας – καθορισμός στόχων που να ανταποκρίνονται στις διαγνωσμένες ανάγκες τους – σχεδιασμός διδακτικών δραστηριοτήτων που να κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και να τους παρέχουν ευκαιρίες για επιτυχία – ευελικτός τρόπος οργάνωσης της τάξης – διαμορφωτική αξιολόγηση και ανατροφοδότηση μαθητών/τριών

Δραστηριότητες:

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, διαμορφωτικής αξιολόγησης, ανάπτυξης κινήτρων σε εφήβους, διδασκαλίας παιδιών με ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα

- Βιωματικά εργαστήρια προς τους/τις μαθητές/τριες ή και προώθηση του Προγράμματος ατομικής συμβουλευτικής, σε συνεργασία με το Παν/μιο Λευκωσίας και τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του ΥΠΠΑΝ

 

Στόχος 3:

Δημιουργία ενός πλούσιου μαθησιακού περιβάλλοντος με την ένταξη των μαθητών/τριών σε Προγράμματα ή και δράσεις που παρέχουν ευκαιρίες για αυθεντική μάθηση. Τέτοια Προγράμματα είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Young European Ambassadors, το Πρόγραμμα Οικολογικά Σχολεία, Διαγωνισμοί Δημιουργικής Γραφής, η συμμετοχή στη θεατρική παράσταση του σχολείου, όπως και στη Διημερίδα Λογοτεχνίας, αλλά και σε δράσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την κλιματική αλλαγή κτλ.

Δραστηριότητες:

Συνεργασία εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων μαθήματος με στόχο την προώθηση των project αυτών μέσα από τη διδακτική πράξη.

 

Στόχος 4:

Ενδυνάμωση της συνεργασίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

Δραστηριότητες:

Υλοποίηση σεμιναρίων προς τους γονείς, ώστε να αναπτύξουν μια υγιή σχέση με τα παιδιά τους και να τους καλλιεργήσουν κίνητρα για μάθηση.

 

Σημείωση

Οι επιμορφωτικές δράσεις που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς θα υλοποιηθούν κατά τις Παιδαγωγικές Συνεδρίες του Καθηγητικού Συλλόγου, κατά την ώρα Συντονισμού των ειδικοτήτων ή τη σύγκληση του Παιδαγωγικών Ομάδων των τμημάτων και στο διήμερο επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού.

 

Εκδηλώσεις

Από τα εργαστήρια την "Ημέρα Γραμμάτων"

Τελευταία ενημέρωση 06/04/2020

Αλέξης Αδάμου, Καθηγητής Πληροφορικής.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Οδός Δανάκη Χριστοδουλίδη 3,
7700 Πάνω Λεύκαρα

Τηλέφωνα: Γραμματεία : 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gym-lefkara-lar@schools.ac.cy

Σχολική Εφορεία: 24342626
Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης: 24342986