• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Στόχοι υπό έμφαση κατά τη Σχολική Χρονιά 2020-21

 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

Στάδιο 1: Συλλογή και ανάλυση δεδομένων για διάγνωση αναγκών

Κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων εβδομάδων λειτουργίας του σχολείου μέλη της Επιτροπής Προώθησης Στόχων της σχολικής μονάδας οργάνωσαν εστιασμένες συζητήσεις με το σύνολο των εκπαιδευτικών, διερευνώντας ποιοι τομείς έχρηζαν αλλαγής και βελτίωσης. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών καταγράφηκαν και μελετήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής, με στόχο την αναζήτηση κοινών συνισταμένων.  Διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών επισήμανε την ανάγκη ανάπτυξης της αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών, ως ενός ισχυρού παράγοντα βελτίωσης της συμπεριφοράς εντός και εκτός της τάξης και ώθησης προς καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Παράλληλα, δόθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήματα ανοικτού τύπου στα μέλη των Μαθητικών Συμβουλίων με στόχο να διερευνηθεί τι θεωρούσαν θετικό στον χώρο της τάξης τους και του σχολείου και τι θα επιθυμούσαν να αλλάξουν. Οι απόψεις των μαθητών/τριών καταδείκνυαν ότι δραστηριότητες που προωθούσαν την πιο ενεργή εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και σε εξωδιδακτικές δραστηριότητες τους ικανοποιούσαν και θα ήθελαν τη συνέχισή τους.

 

Στάδιο 2: Ιεράρχηση αναγκών και καθορισμός μικρού αριθμού στόχων

Τα πορίσματα της ανάλυσης αναγκών συζητήθηκαν από τη Διευθυντική Ομάδα, τα μέλη του Καθηγητικού Συλλόγου και τις Επιτροπές του Καθηγητικού Συλλόγου. Προτάθηκε ως ευρύτερος στόχος της σχολικής μονάδας η καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία και τις εξωδιδακτικές δραστηριότητες. Η υλοποίηση δράσεων για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου θα οδηγούσε, παράλληλα, και στην Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών, αφού θα τους καθιστούσε πιο ικανούς στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

Γενικός υπό έμφαση στόχος
Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία και τις εξωδιδακτικές δραστηριότητες.

Ορισμός: Η αυτοεκτίμηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της αυτοαντίληψης, της εικόνας του ατόμου για τον εαυτό του. Συνίσταται, δηλαδή, στο σύνολο των πεποιθήσεων, απόψεων και στάσεων που διαμορφώνει το άτομο για τον εαυτό του. Η αυτοεκτίμηση αποτελεί αποτίμηση της αυτοαντίληψης, είναι η σφαιρική εκτίμηση που έχει κάποιος/α για την αξία του/της ως ατόμου (Μακρή-Μπότσαρη, 2001).

Γενεσιουργοί παράγοντες: Η αυτοαντίληψη και επομένως και η αυτοεκτίμηση σχετίζονται άμεσα με τις εμπειρίες του ατόμου, ήδη από τη βρεφική ηλικία, στην οποία έρχεται περισσότερο σε επαφή με τους γονείς και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον. Καθώς όμως το άτομο αναπτύσσεται έρχεται σε επαφή και με άλλα σημαντικά πρόσωπα στη ζωή του, όπως οι εκπαιδευτικοί και οι συμμαθητές/τριες του. Όσο πιο θετικές είναι οι εμπειρίες του παιδιού, τόσο αυξάνεται η αυτοαντίληψη και στη συνέχεια η αυτοεκτίμησή του. Αντίθετα, συνεχείς αρνητικές εμπειρίες μειώνουν την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση.

Σχέση αυτοεκτίμησης και σχολικής επίδοσης: Τα άτομα με θετική αυτοαντίληψη σημειώνουν υψηλές επιδόσεις, καθώς θέτουν υψηλούς στόχους και προσπαθούν με επιμονή και υπομονή. Τα παιδιά αυτά συνήθως διαθέτουν ανεπτυγμένα εσωτερικά κίνητρα και ανεπτυγμένο εσωτερικό κέντρο ελέγχου. Αντίθετα, άτομα με αρνητική αυτοαντίληψη παρουσιάζουν συνήθως χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις. Παράλληλα, όπως σημειώνει ο Ματσαγγούρας (2003) μαθητές/τριες με χαμηλή αυτοεκτίμηση τείνουν να συμπεριφέρονται είτε επιθετικά στους άλλους είτε να εκδηλώνουν δειλία και απομόνωση, ενώ μαθητές/τριες με υψηλή αυτοεκτίμηση, συμπεριφέρονται ψύχραιμα και με σιγουριά.

Μέσα σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο τέθηκαν επιμέρους στόχοι και οργανώθηκαν δραστηριότητες για τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού και πλούσιου μαθησιακού περιβάλλοντος που θα προσφέρει ευκαιρίες επιτυχίας σε όλα τα παιδιά.

 

Στάδιο 3: Επιμέρους στόχοι και δραστηριότητες επίτευξής τους

 

Στόχος 1:

Διάγνωση αναγκών και ενδιαφερόντων κάθε μαθητή/τριας – καθορισμός στόχων που να ανταποκρίνονται στις διαγνωσμένες ανάγκες τους – σχεδιασμός διδακτικών δραστηριοτήτων που να κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και να τους παρέχουν ευκαιρίες για επιτυχία – ευέλικτος τρόπος οργάνωσης της τάξης – διαμορφωτική αξιολόγηση και ανατροφοδότηση μαθητών/τριών

Δραστηριότητες

(α) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, διαμορφωτικής αξιολόγησης, ανάπτυξης κινήτρων σε εφήβους, διδασκαλίας παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα
(β) Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών για τον σχεδιασμό μαθημάτων και ανταλλαγή επισκέψεων στην τάξη
(γ) Δημιουργία τράπεζας εκπαιδευτικού υλικού διαβαθμισμένης δυσκολίας
(δ) Παρουσίαση καλών πρακτικών, σχεδίων μαθήματος, δοκιμίων αξιολόγησης κτλ., κατά τους συντονισμούς των μαθημάτων.

 

Στόχος 2:

Δημιουργία ενός πλούσιου μαθησιακού περιβάλλοντος με την εμπλοκή των παιδιών σε διαθεματικά project και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ή και δράσεις που παρέχουν ευκαιρίες για αυθεντική μάθηση. Τέτοια προγράμματα/δράσεις είναι:
- το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Young European Ambassadors
- το Πρόγραμμα eTwinning
- το Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας
- τα Περιβαλλοντικά Προγράμματα
- η Διημερίδα Λογοτεχνίας
- οι Μαθητικοί Διαγωνισμοί: π.χ. Δημιουργικής Γραφής, Μαθηματικής Σκυταλοδρομίας
- η συμμετοχή στη θεατρική παράσταση του σχολείου
- τα μουσικά και αθλητικά διαλείμματα
- οι όμιλοι ελεύθερων δραστηριοτήτων κτλ.

Δραστηριότητες:

(α) Συνεργασία εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων μαθήματος με στόχο την προώθηση των project αυτών μέσα από τη διδακτική πράξη.
(β) Θετική ενίσχυση και επιβράβευση μαθητών/τριών

 

Στόχος 3:

Ενδυνάμωση της συνεργασίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

Δραστηριότητες:

(α) Υλοποίηση σεμιναρίων προς τους γονείς, ώστε να αναπτύξουν μια υγιή σχέση με τα παιδιά τους και να συμβάλουν θετικά στην καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης των παιδιών τους.
(β) Διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων με στόχο την προβολή των έργων των παιδιών τους

 

Σημείωση
Οι επιμορφωτικές δράσεις που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς θα υλοποιηθούν κατά τις Παιδαγωγικές Συνεδρίες του Καθηγητικού Συλλόγου, κατά την ώρα Συντονισμού των ειδικοτήτων ή τη σύγκληση του Παιδαγωγικών Ομάδων των τμημάτων και στο διήμερο επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού.

Αναφορές
Μακρή-Μπότσαρη, E. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2003). Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, τ. Β΄. Στρατηγικές Διδασκαλίας. Αθήνα: Gutenberg.

Εκδηλώσεις

Από τα εργαστήρια την "Ημέρα Γραμμάτων"

Τελευταία ενημέρωση 09/09/2021

Αλέξης Αδάμου, Καθηγητής Πληροφορικής.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Οδός Δανάκη Χριστοδουλίδη 3,
7700 Πάνω Λεύκαρα

Τηλέφωνα: Γραμματεία : 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
gym-lefkara-lar@schools.ac.cy

Σχολική Εφορεία: 24342626
Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης: 24342986