Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

Έναρξη παροχής δωρεάν προγεύματος

Έναρξη παροχής δωρεάν προγεύματος

Έναρξη παροχής δωρεάν προγεύματος

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση σχετικά με την παροχή προγεύματος σε μορφή PDF ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (ypp 14378) οι ενδιαφερόμενοι/ες, υποψήφιοι/ες δικαιούχοι/ες μαθητές/μαθήτριες πρέπεi σε σύντομο χρονικό διάστημα να προσκομίσουν την αίτηση του γονέα/κηδεμόνα τους, για λήψη δωρεάν προγεύματος. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να παραδίδεται στον Υπεύθυνο Τμήματος του μαθητή/μαθήτριας. Αίτησης για λήψη δωρεάν προγεύματος δόθηκε στους μαθητές.

Δυνατότητα για να επιλεγούν ως δικαιούχοι/ες δωρεάν προγεύματος έχουν οι μαθητές/μαθήτριες που εντάσσονται στις πιο κάτω κωδικοποιημένες κατηγορίες:

Κωδικός 1: Οικογένειες που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Δημόσιο Βοήθημα
Κωδικός 2: Άνεργοι γονείς
Κωδικός 3: Ορφανά παιδιά
Κωδικός 4: Μονογονεϊκές οικογένειες
Κωδικός 5: Πολύτεκνες οικογένειες
Κωδικός 6: Ιδιαίτερα ανεπαρκές εισόδημα γονέων για άλλους λόγους.

Επεξήγηση κατηγοριών δικαιούχων μαθητών/ριών:

Κωδικός 1:

Οικογένειες που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Δημόσιο Βοήθημα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Οι δικαιούχοι/ες μαθητές/μαθήτριες του κριτηρίου 1 πρέπει να πληρούν ένα από τα κάτωθι, προσκομίζοντας το αντίστοιχο αποδεικτικό:

  • μαθητές/μαθήτριες των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες τους λαμβάνουν Ελάχιστο εγγυημένο Εισόδημα το τρέχον έτος.
  • μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι είναι λήπτες/ριες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος το τρέχον έτος.
  • μαθητές/μαθήτριες των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ή οι ίδιοι/ες (στην περίπτωση που είναι ενήλικοι/ες) κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους έλαβαν βοήθημα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας με βάση το άρθρο 11 των Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών νόμων του 2014έως 2022.

Κωδικός 2:

Άνεργοι γονείς/κηδεμόνες.
Οι δικαιούχοι/ες μαθητές/μαθήτριες του κριτηρίου 2 πρέπει να πληρούν την πιο κάτω προϋπόθεση, προσκομίζοντας το αντίστοιχο αποδεικτικό:

  • μαθητές/μαθήτριες των οποίων τουλάχιστον ένας εκ των γονέων/κηδεμόνων τους είναι λήπτης/ρια επιδόματος ανεργίας (για το χρονικό διάστημα που λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας).

Κωδικός 3:

Ορφανά παιδιά.

Οι δικαιούχοι/ες μαθητές/μαθήτριες του κριτηρίου 3 πρέπει να πληρούν την πιο κάτω προϋπόθεση, προσκομίζοντας το αντίστοιχο αποδεικτικό:

  • μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι είναι λήπτες/ριες επιδόματος ορφανίας (από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Κωδικός 4:

Μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι δικαιούχοι/ες μαθητές/μαθήτριες του κριτηρίου 4 πρέπει να πληρούν την πιο κάτω προϋπόθεση, προσκομίζοντας το αντίστοιχο αποδεικτικό:

  • Οι οικογένειες των υποψήφιων δικαιούχων να είναι λήπτες Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Κωδικός 5:

Πολύτεκνες οικογένειες.

Οι δικαιούχοι/ες μαθητές/μαθήτριες του κριτηρίου 5 πρέπει να πληρούν την πιο κάτω προϋπόθεση, προσκομίζοντας το αντίστοιχο αποδεικτικό:

  • μαθητές/μαθήτριες πολύτεκνων οικογενειών, με ταυτότητα πολυτέκνου που βρίσκεται σε ισχύ το τρέχον έτος και λαμβάνουν επίδομα τέκνου από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Κωδικός 6:

Ιδιαίτερα ανεπαρκές εισόδημα γονέων/κηδεμόνων για άλλους λόγους.

Οι δικαιούχοι/ες μαθητές/μαθήτριες του κριτηρίου 6 πρέπει να πληρούν ένα από τα κάτωθι:

  • Το κριτήριο αυτό αφορά σε μεμονωμένες/ιδιάζουσες περιπτώσεις μαθητών/ριών των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ιδιαίτερα ανεπαρκές εισόδημα που όμως για κάποιο/ους λόγο/ους (ο/οι οποίος/οι πρέπει να τεκμηριωθεί/ούν πλήρως) δεν είναι λήπτες κάποιου από τα βοηθήματα των κριτηρίων 1 έως 5. Η τεκμηρίωση πρέπει να γίνεται προσκομίζοντας τα αντίστοιχα, υπογεγραμμένα δικαιολογητικά από τον/την εκάστοτε αιτούντα/αιτήτρια. Να σημειωθεί ότι για κάθε μια αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει ενυπόγραφο πρακτικό με την απόφαση της συμβουλευτικής επιτροπής.
  • Επίσης, το κριτήριο αυτό αφορά τις ιδιαίτερες περιπτώσεις μαθητών/ριών που είτε είναι υπό τη φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας είτε ανήκουν σε οικογένειες με σοβαρά οικογενειακά προβλήματα (υπάρχει παρακολούθηση από το αντίστοιχο Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας), γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να μην παρέχονται στους εν λόγω μαθητές/μαθήτριες τα απαραίτητα για τη σίτισή τους. Για αυτούς τους μαθητές/μαθήτριες η διεύθυνση του σχολείου πρέπει να απευθύνεται στο Γραφείο Ευημερίας, ζητώντας την αντίστοιχη βεβαίωση που αποδεικνύει ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας συνεργάζονται με την οικογένεια.