Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

Γεωργίου Δόμνα Μαρία, Διευθύντρια, Bιολόγος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α'

2

Παπαϊωάννου Γεώργιος, Β.Δ.Α', Τέχνης

3

Μαννούρης Παναγιώτης, Β.Δ.Α', Πληροφορικής

4

Δημοσθένους – Σεργίου Κυπρούλα, Β.Δ.Α΄, Φιλόλογος

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

5

Αριστείδου Ελευθέριος, ΒΔ, Φιλόλογος

6

Κεδαρίτου – Ανδρέου Παρασκευή, ΒΔ, Μαθηματικός

7

Όθωνος Μαρία, ΒΔ, Πληροφορικής

8

Αρμεύτη Μαρίνα, Β.Δ., Φιλόλογος

9

Αρσιώτης Παύλος, Β.Δ., Μαθηματικός