Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24342421, 24342754
Τηλεομοιότυπο: 24342768
Μενού

Εσωτερικοί Κανονισμοί 2022-2023


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ 2022-2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Δ.Δ.Κ.
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΙ / ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΟΡΩΝ – ΕΚΔΡΟΜΩΝ)
ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΑΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί του Περιφερειακού Γυμνασίου και Λυκείου Λευκάρων απευθύνονται τόσο στους μαθητές, στους γονείς/κηδεμόνες όσο και στους καθηγητές και στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου, στο πλαίσιο ενός κλίματος επικοινωνίας, αλληλοσεβασμού, αλληλοβοήθειας, συνεργασίας, ανοχής, υπευθυνότητας και δημοκρατικού πνεύματος. Στο Μέρος ΙΙ (5.(1)) των κανονισμών Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης αναφέρεται κατά λέξη: «Τηρουμένων των προνοιών των παρόντων κανονισμών, ο μαθητής εκτελεί τα μαθητικά του καθήκοντα, όπως αυτά προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς του σχολείου του».

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί διαμορφώνονται και προσαρμόζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία, στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και στην αρχή της νομιμότητας και είναι το αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας, στην οποία εμπλέκονται: η Διεύθυνση του Σχολείου, ο Καθηγητικός Σύλλογος και το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο. Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων εκφράζει τις απόψεις του και ενημερώνεται, πριν την τελική έκδοση των Εσωτερικών Κανονισμών. Το περιεχόμενο των Εσωτερικών Κανονισμών καθορίζει με σαφήνεια τους κανόνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της σχολικής μονάδας. Εκδίδονται και διανέμονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους και μπορούν να αναθεωρηθούν, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι εσωτερικοί κανονισμοί, συμπληρώνουν και δεν αντικαθιστούν τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή Εσωτερικών Κανονισμών του Σχολείου μπορεί, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο, να εισηγηθεί τροποποιήσεις των Εσωτερικών Κανονισμών στον Καθηγητικό Σύλλογο προς έγκριση.

Μέχρι την ψήφιση ή τροποποίηση οποιασδήποτε νομοθετικής πρότασης από μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων, ισχύουν οι κατά καιρούς εγκύκλιοι του Υ.Π.Π.Α.Ν.

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από την 1/9/2017 τα Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης θα λειτουργούν σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2017.

2. ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η σχολική χρονιά 2022-2023 διακρίνεται για σκοπούς κατανομής της διδασκόμενης ύλης, αξιολόγησης των μαθητών και ωρολογίου προγράμματος, σε δύο (2) τετράμηνα ως ακολούθως:

Α΄ τετράμηνο:
          Γυμνάσιο / Λύκειο:

                    Έναρξη μαθημάτων: 7/9/2022
                    Λήξη:13/1/2023

Β΄ τετράμηνο:
          Γυμνάσιο:
                    
Έναρξη μαθημάτων: 23/1/2023
                    Λήξη: 26/5/2023
          Λύκειο:
                    Έναρξη μαθημάτων: 31/1/2023
                    Λήξη: 12/5/2023

2.1 Η εξεταστική περίοδος:

Α' Τετράμηνο

Β' Τετράμηνο

Γυμνάσια

16-20.01.2023

29.05.2023 - 02.06.2023

Λύκεια

16-27.01.2023

15.05.2023 - 26.05.2023

2.2 Ανακοίνωση αξιολόγηση Γραπτώς Βαθμολογίας Μη εξεταζομένων μαθημάτων

Α' Τετράμηνο

Β' Τετράμηνο

Γυμνάσια

16-23.12.2022

16-19.05.2023

Λύκεια

16-23.12.2022

02-05.05.2023

2.3 Ανακοίνωση αξιολόγηση γραπτώς βαθμού προφορικής επίδοσης (60%) στα εξεταζόμενα μαθήματα

Α' Τετράμηνο

Β' Τετράμηνο

Γυμνάσια

11-13.01.2023

24-26.05.2023

Λύκεια

11-13.01.2023

10-12.05.2023

2.4 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Α' Τετράμηνο

Β' Τετράμηνο

Γυμνάσια

01-08.02.2023

09.06.2023

Λύκεια

01-08.02.2023

07.06.2023

2.5 Αξιολόγηση/Βαθμολογία

2.5.1 Γυμνάσιο

Ο βαθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων κάθε τετράμηνου (Α΄ και Β΄) είναι το άθροισμα της προφορικής επίδοσης και της γραπτής εξέτασης με αναλογία 60% και 40%, αντίστοιχα.

Στις περιπτώσεις των μη εξεταζόμενων μαθημάτων, ο βαθμός ταυτίζεται με την προφορική επίδοση. Οι βαθμοί προφορικής επίδοσης και γραπτής εξέτασης δίνονται σε ακέραιες μονάδες στην κλίμακα 1-20. Για την εξαγωγή του βαθμού τετραμήνου των εξεταζόμενων μαθημάτων θα αξιοποιείται η πιο κάτω φόρμουλα:

Βαθμός τετραμήνου = 0,60 × Βαθμός προφορικής επίδοσης + 0,40 × Βαθμός γραπτής εξέτασης

Ο τελικός βαθμός έτους σε κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων:

Τελικός βαθμός= 0,50 × Βαθμός Α΄τετρ. + 0,50 × Βαθμός Β΄τετρ.

2.5.2 Λύκειο

Ο βαθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων κάθε τετράμηνου (Α΄ και Β΄) είναι το άθροισμα της προφορικής επίδοσης και της γραπτής εξέτασης με αναλογία 60% και 40% αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις των μη εξεταζόμενων μαθημάτων, ο βαθμός ταυτίζεται με την προφορική επίδοση. Οι βαθμοί προφορικής επίδοσης και γραπτής εξέτασης δίνονται σε ακέραιες μονάδες στην κλίμακα 1-20.

Η προφορική βαθμολογία των εξεταζόμενων μαθημάτων θα πρέπει να ανακοινωθεί γραπτώς στους/στις μαθητές/ριες από τους/τις διδάσκοντες/ουσες την τελευταία μέρα πριν από τη διακοπή των μαθημάτων του αντίστοιχου τετραμήνου. Για την εξαγωγή του βαθμού τετραμήνου των εξεταζόμενων μαθημάτων θα αξιοποιείται η πιο κάτω φόρμουλα:

Βαθμός τετραμήνου = 0,60 × Βαθμός προφορικής επίδοσης + 0,40 × Βαθμός γραπτής εξέτασης

Ο τελικός βαθμός έτους σε κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων:

Τελικός βαθμός = 0,50 × Βαθμός Α΄ τετρ.+ 0,50 × Βαθμός Β΄ τετρ.

Η εξαγωγή του γενικού βαθμού έτους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών σε κάθε μάθημα όπως αναγράφονται στο δελτίο ετήσιας επίδοσης (στρογγυλοποιημένοι).

 3. ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Το ΥΠΑΝ, δίνοντας έμφαση στην επιμόρφωση και ενδυνάμωση/στήριξη όλων των εκπαιδευτικών ορίζει τις 15 Δεκεμβρίου και 15 Φεβρουαρίου ως Ημέρες Εκπαιδευτικού.  Τις μέρες αυτές οι μαθητές/τριες δεν θα προσέλθουν στο σχολείο.

4. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

 • Οι μαθητές παραμένουν στην τάξη, όταν τελειώσουν το διαγώνισμα ή τη γραπτή έκθεση. Μαθητές, που δικαιολογημένα απουσιάζουν από διαγώνισμα, εξετάζονται γραπτά ή προφορικά με την πρώτη ευκαιρία, κατά την κρίση του καθηγητή τους.

 • Σκόπιμη απουσία μαθητών κατά την περίοδο ή τις περιόδους που προηγούνται προειδοποιημένου διαγωνίσματος, θα θεωρείται ως μη αιτιολογημένη. Μαθητής που σκόπιμα απουσιάζει από διαγώνισμα, βαθμολογείται με μονάδα, εκτός αν η δικαιολογία για την απουσία κριθεί ικανοποιητική από τον αρμόδιο Β.Δ.

 • Μαθητής, που αντιγράφει κατά τη διάρκεια του διαγωνίσματος ή αρνείται να συμμετέχει σε διαγώνισμα, βαθμολογείται με μονάδα και θεωρείται ότι διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα.

 • Οι μαθητές παίρνουν τα διορθωμένα διαγωνίσματα στους γονείς/κηδεμόνες τους για ενημέρωση και υπογραφή. Αυτά πρέπει να επιστρέφονται στις επόμενες 2-3 ημέρες. Η πλαστογράφηση υπογραφής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Στην περίπτωση απώλειας του διαγωνίσματος ή άρνησης ή αμέλειας εκ μέρους του μαθητή να επιστρέψει το διαγώνισμα στον διδάσκοντα καθηγητή εντός της πιο πάνω προθεσμίας, ο διδάσκων καθηγητής ΔΕΝ παραδίδει άλλο διαγώνισμα παρά μόνο ενημερώνει τον μαθητή για τον βαθμό του. Οι γονείς μπορούν να δουν το γραπτό στο σχολείο, αν το επιθυμούν.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (Δ.Δ.Κ.)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που γίνονται εκτός των περιόδων διδασκαλίας. Στόχοι του προγράμματος είναι η ενίσχυση της δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών, η ενθάρρυνση της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων, η ενδυνάμωση του ερευνητικού πνεύματος, της αυτοπεποίθησης και υπευθυνότητας των μαθητών.
Οι διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος καθορίζονται είτε με απόφαση της αρμόδιας αρχής είτε με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Το πρόγραμμα Δ.Δ.Κ. αξιολογείται και αναγράφεται ο χαρακτηρισμός στο Δελτίο Ετήσιας Επίδοσης.

Η συμμετοχή των μαθητών στο Πρόγραμμα Δ.Δ.Κ.

 1. Η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική.  Μαθητής που απουσιάζει από τις δραστηριότητες του προγράμματος σημειώνει τόσες απουσίες όσες και οι περίοδοι της συγκεκριμένης δραστηριότητας και οι απουσίες καταχωρίζονται στο σύνολο των απουσιών του.
 2. Αν ο μαθητής έχει σημειώσει λιγότερες από 24 απουσίες, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου, πριμοδοτείται με 2 μονάδες στην αξιολόγηση της συμμετοχής του στο Δ.Δ.Κ.

Αξιολόγηση της συμμετοχής του μαθητή στο Πρόγραμμα

 1. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς οι μαθητές ενημερώνονται γραπτώς από τον Υπεύθυνο του Τμήματός τους για τα κριτήρια και την αριθμητική αποτίμησή τους, όπως καθορίστηκαν από την αρμόδια αρχή.
 2. Τρεις φορές το χρόνο οι μαθητές ενημερώνονται από τον εκπαιδευτικό Υπεύθυνο του Τμήματός τους για την πορεία της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.  Το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ώστε όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν σε κάποια/ες από τις δραστηριότητες του Δ.Δ.Κ.
 3. Στο ενδεικτικό και το απολυτήριο αναγράφεται ένας από τους χαρακτηρισμούς «Εξαιρετική», «Πάρα πολύ καλή», «Πολύ Καλή», « Καλή»,  «Ικανοποιητική», «Μέτρια» με βάση τα κριτήρια και την αριθμητική αποτίμησή τους, που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή.
 4. Στο τέλος του χρόνου εκδίδεται ειδικό πιστοποιητικό αξιολόγησης Δ.Δ.Κ., όπου αναγράφεται αναλυτικά η δράση του μαθητή στο πρόγραμμα και ο χαρακτηρισμός της επίδοσής του.

Στο Πρόγραμμα Δ.Δ.Κ. εντάσσονται τα πιο κάτω:

 • Σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις

 • Όμιλοι

 • Εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις

 • Αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από το σχολείο ή το ΥΠΑΝ

 • Διαγωνισμοί που προκηρύσσονται με την έγκριση του ΥΠΑΝ

 • Θεατρική Παράσταση

 • Δραστηριότητες σε μη εργάσιμο χρόνο που γίνονται υπό την αιγίδα του ΥΠΑΝ

Σημειώνεται ότι οι απουσίες του Δ.Δ.Κ. συνυπολογίζονται στον αριθμό των απουσιών του μαθητή.

6. ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

Αριθμός απουσιών

Όταν ο μαθητής σημειώσει αριθμό απουσιών:

 • από 120 – 134 περιόδους παραπέμπεται σε Ανεξετάσεις τον Ιούνιο.
 • από 60 – 67 περιόδους κατά το Β΄ Τετράμηνο παραπέμπεται σε Ανεξετάσεις τον Ιούνιο.
 • Μεγαλύτερο του επταπλασίου (7) των περιόδων διδασκαλίας του μαθήματος εβδομαδιαίως, τότε παραπέμπεται σε Ανεξέταση τον Ιούνιο στην εξεταστέα ύλη των δύο τετραμήνων.

Σημείωση: Μαθητής, που παραπέμπεται λόγω μη πλήρους φοίτησης, εξετάζεται μόνο γραπτώς, χωρίς να διατηρεί τη βαθμολογία των τετραμήνων.

Όταν ο μαθητής σημειώσει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο από:

 • 134 περιόδους, παραμένει Στάσιμος.
 • 67 περιόδους κατά τη διάρκεια του Β΄τετραμήνου, παραμένει Στάσιμος.

Δικαιολογητικά απουσιών

 • Μαθητής που απουσιάζει είναι υποχρεωμένος εντός 5 ημερών να προσκομίσει δικαιολογητικό από τον γονιό/κηδεμόνα  ή γιατρό, υπογραμμένο και από τον γονιό/κηδεμόνα. Η μη προσκόμιση δικαιολογητικού απουσίας θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται με αποβολή. Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο ο μαθητής υποχρεούται να προσκομίσει το πιστοποιητικό εντός 2 εργάσιμων ημερών.

7. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

7.1 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

 • Η έγκαιρη προσέλευση το πρωί στο σχολείο, αλλά και στην τάξη μετά από κάθε διάλειμμα, είναι σημαντικός παράγοντας για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου.
 • Μαθητές που έρχονται αργοπορημένοι την 1η περίοδο θα πρέπει να παίρνουν άδεια εισόδου από το γραφείο εφημέρευσης και μετά να πηγαίνουν στην τάξη.
 • Μαθητές/τριες που έρχονται στο σχολείο μετά την 1η περίοδο θα πρέπει να παρουσιάζουν στον/στην διδάσκοντα/ουσα άδεια εισόδου από Β.Δ.
 • Τονίζεται ότι η συστηματική καθυστέρηση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Ως καθυστέρηση νοείται η καθυστέρηση που καταγράφεται μετά την έναρξη του μαθήματος.
  Στους/στις μαθητές/τριες  που καθυστερούν θα επιβάλλονται  ποινές ως ακολούθως:
     -   Στις τέσσερις πρώτες καθυστερήσεις αποβολή τριών περιόδων με αναστολή.
 • Οι καθυστερήσεις θα καταχωρούνται από τον/την διδάσκοντα/ουσα στο ηλεκτρονικό σύστημα διακυβέρνησης της σχολικής μονάδας, το οποίο αυτόματα θα ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες με ηλεκτρονικό μήνυμα (SMS) για τις απουσίες της 1ης περιόδου.
 • Η πιο πάνω διαδικασία διευκολύνεται, όταν οι γονείς/κηδεμόνες έγκαιρα ενημερώνουν το Σχολείο σε περιπτώσεις απουσίας των παιδιών τους.

7.2 ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 • Η έξοδος μαθητή/τριας από το Σχολείο σε ώρες λειτουργίας του, χωρίς άδεια της Διεύθυνσης, αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα,  γιατί αυτό  άπτεται της ασφάλειας των ίδιων των μαθητών/τριών.
 • Ο/Η μαθητής/τρια που έχει λόγο να φύγει από το Σχολείο χρειάζεται γραπτή άδεια εξόδου από τον εφημερεύοντα Βοηθό Διευθυντή, η οποία παραχωρείται μετά από συνεννόηση με τους γονείς /κηδεμόνες του/της.
 • Η άδεια εξόδου, την οποία ο/η μαθητής/τρια εξασφαλίζει από τη Διεύθυνση, προσυπογράφεται και από τον καθηγητή της περιόδου κατά την οποία χορηγείται, ο οποίος καταχωρίζει σχετική σημείωση στο απουσιολόγιό του αναφέροντας την ακριβή ώρα.
 • Η άδεια εξόδου προσυπογράφεται και από τον γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος θα παραλάβει τον/τη μαθητή/τρια. Ο/Η μαθητής/τρια με την επάνοδό του στο Σχολείο, παραδίνει την άδεια στον Υπεύθυνο Καθηγητή ,για να δικαιολογηθούν οι απουσίες του.
 • Σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις (κυρίως προβλήματα υγείας) ο/η εφημερεύων/ουσα  Β.Δ. αντιμετωπίζει το πρόβλημα και ενημερώνει παράλληλα τους γονείς ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας, ακολουθώντας ταυτόχρονα και την προβλεπόμενη από τα υγειονομικά πρωτόκολλα  διαδικασία.

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σε περίπτωση έκτακτου σοβαρού περιστατικού (τραυματισμός κ.λπ.), ο μαθητής θα μεταφέρεται στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με τον κανονισμού του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας «Διαχείριση Περιστατικού Σοβαρού Τραυματισμού Μαθητή στο Σχολείο».

Σε περίπτωση που ο γονιός επιθυμεί όπως τη νοσηλεία του παιδιού του αναλάβει ιδιωτικό νοσηλευτήριο, θα πρέπει να αναλάβει προσωπικά την ευθύνη παραλαβής του παιδιού του από το δημόσιο νοσηλευτήριο και τη μεταφορά του στο ιδιωτικό.

9. ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Οι μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φορούν καθημερινά τη μαθητική τους στολή και να έχουν κόσμια εμφάνιση. Πρέπει να αποφεύγουν την υπερβολή στο ντύσιμο. 

 • Μαθητής/τρια που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κανονισμού για τη στολή, ενημερώνει έγκαιρα το σχολείο, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
 • Η προσέλευση στο σχολείο ή στην τάξη χωρίς στολή αποτελεί παράπτωμα που τιμωρείται. Οι παραβάτες παραπέμπονται στους Β. Διευθυντές.
 • Όσοι/ες μαθητές/τριες προσέρχονται στο σχολείο χωρίς στολή, δεν γίνονται δεκτοί στην τάξη.
 • Αν ο μαθητής/τρια προσέλθει κατ΄ανάγκη μια μέρα χωρίς στολή, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει, πριν ακόμα αρχίσει η πρώτη περίοδος ή και από την προηγούμενη μέρα, γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση.

9.1 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ

Στολή Μαθητών:

α. Παντελόνι γκρίζο, χωρίς εξωτερικές τσέπες
β. Πουκάμισο άσπρο με μακρύ μανίκι
γ. Μπουφάν ή σακάκι σκούρο μπλε ή μαύρο ή γκρίζο
δ. Τρικό ή φούτερ μπλε, μαύρο ή γκρίζο 
ε. Φανέλα άσπρη, μαύρη, γκρίζα ή μπλε ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ
στ. Παπούτσια μαύρα ή αθλητικά (άσπρα ή μαύρα, μπλε ή γκρίζα)

Σημείωση: Κατά τους χειμερινούς μήνες (από 01/12/2022 - 10/03/2023) επιτρέπονται φόρμες γκρίζες, μπλε ή μαύρες, χωρίς διακριτικά.

Στολή Μαθητριών:

α. Φούστα μπλε με πιέτες 
β. Πουκάμισο άσπρο με μακρύ μανίκι
γ. Τρικό ή φούτερ μπλε ή μαύρο V καρέ ή roundneck ή φανέλα μαύρη
δ. Μπουφάν σκούρο μπλε ή μαύρο ή γκρίζο
ε. Φανέλα άσπρη, μαύρη, γκρίζα ή μπλε ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ
στ. Παπούτσια μαύρα ή αθλητικά (άσπρα, μαύρα, μπλε, γκρίζα)
ζ. Παντελόνι γκρίζο ή μαύρο (κασμίρι ή τύπου τζιν, όχι κολάν, όχι κατώμεσα όχι σχισμένα)

Σημείωση: Κατά τους χειμερινούς μήνες (από 01/12/2022 - 10/03/2023 επιτρέπονται φόρμες γκρίζες, μπλε ή μαύρες, χωρίς διακριτικά.

9.2 ΣΤΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Στολή Μαθητών:

α. Φανέλα άσπρη roundneck με κοντό μανίκι
β. Παντελονάκι μαύρο ή σκούρο μπλε
γ. Φόρμα μπλε, γκρίζα ή μαύρη
δ. Παπούτσια αθλητικά 

Στολή Μαθητριών:

α. Φανέλα άσπρη roundneck με κοντό μανίκι 
β. Παντελονάκι μαύρο ή μπλε σκούρο
γ. Φόρμα μπλε, γκρίζα ή μαύρη 
δ. Παπούτσια αθλητικά

Οι μαθητές/τριες φέρουν μαζί τους τη στολή της Γυμναστικής και αλλάζουν στα αποδυτήρια. Δεν προσέρχονται στο σχολείο και δεν αποχωρούν από το σχολείο φορώντας τη στολή της Γυμναστικής.

9.3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ

Στολή κοριτσιών:

 • μπλε φούστα με πιέτες, άσπρο πουκάμισο, μπλε γραβάτα, μαύρα παπούτσια, άσπρα καλτσάκια

Στολή αγοριών:

 • γκρίζο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο, μπλε γραβάτα, μαύρα παπούτσια, μαύρες κάλτσες

9.4 ΣΤΟΛΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

α. Παντελόνι τζιν (για αγόρια και κορίτσια) ή φόρμα μπλε, γκρίζα ή μαύρη
β. Φανέλα άσπρη, μαύρη, γκρίζα ή μπλε μονόχρωμη

9.5 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Στο σχολείο δεν επιτρέπονται οι υπερβολές στην εμφάνιση, που πρέπει να διέπεται από σεμνότητα. Κάτι τέτοιο δεν συμβιβάζεται με τη μαθητική ιδιότητα και επομένως αποτελεί παράπτωμα, το οποίο παραπέμπεται στη Διεύθυνση. «Υπερβολές» στην εμφάνιση, θεωρούνται μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:

Για τους μαθητές:

Τα πολύ μακριά μαλλιά ή το εξεζητημένο κούρεμα («καπελάκι», ξυρισμένα ή ψιλοκομμένα πλάγια και μαλλιά στο κέντρο, ελεύθερα ή σε κοτσίδα),το να είναι αξύριστοι, τα δακτυλίδια, τα βραχιόλια, τα σκουλαρίκια, οι καδένες και άλλα παρόμοια ή τα τατουάζ.

Για τις μαθήτριες:

Τα δακτυλίδια (μόνο ένα), τα βραχιόλια, οι καδένες, τα σκουλαρίκια στο πρόσωπο (μόνο ένα ζευγάρι μικρά/διακριτικά σκουλαρίκια στα αυτιά), ή τα τατουάζ. 
Επίσης, τα μακριά ή βαμμένα νύχια, τα βαμμένα μαλλιά ή με ανταύγειες, η εξεζητημένη κόμμωση και το μακιγιαρισμένο πρόσωπο.

Γενικά να αποφεύγονται οι ακρότητες που δεν αρμόζουν σε μαθητές.

10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση που μαθητής πιστεύει ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του ή έχει κάποιο μαθητικό ή μαθησιακό πρόβλημα για την αντιμετώπισή του ακολουθείται ιεραρχικά η εξής διαδικασία:

 1. Αναφορά του προβλήματος στο Συμβούλιο του Τμήματος
 2. Αναφορά του προβλήματος στο Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο
 3. Ενημέρωση του Υπεύθυνου Καθηγητή
 4. Ενημέρωση του Υπεύθυνου Β.Δ.
 5. Ενημέρωση της Διευθύντριας

Σημείωση: Ένας μαθητής μπορεί να απευθυνθεί για προσωπικό του πρόβλημα απευθείας στον Υπεύθυνο Καθηγητή του τμήματος ή στη ΣΕΑ.

11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 • Μπαίνω και βγαίνω από το λεωφορείο με σειρά και κάθομαι ήσυχα στη θέση μου κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
 • Δένω τη ζώνη μου.
 • Δεν σηκώνομαι από τη θέση όσο το λεωφορείο είναι σε κίνηση.
 • Δεν στέκομαι όρθιος στον διάδρομο.
 • Δεν αλλάζω θέση.
 • Δεν πίνω και δεν τρώω μέσα στο λεωφορείο.
 • Δεν προκαλώ ζημιές μέσα στο λεωφορείο ή στα πράγματα των άλλων.
 • Σέβομαι τον οδηγό και διατηρώ το λεωφορείο καθαρό.
 • Δεν μιλώ με αρνητικούς χαρακτηρισμούς στα παιδιά και στον οδηγό.
 • Δεν κάνω προσβλητικές χειρονομίες.
 • Δεν χτυπώ.
 • Να μην αποσπώ την προσοχή του οδηγού μιλώντας δυνατά.
 • Να μην έχω στην τσάντα μου επικίνδυνα αντικείμενα (όπως σπίρτα, αναπτήρες, σουγιάδες).
 • Να συμμορφώνομαι με τις υποδείξεις του οδηγού.
 • Όταν δέχομαι ή είμαι μάρτυρας άσχημων συμπεριφορών από συμμεταφερόμενο μαθητή, αναφέρω το περιστατικό στη Διεύθυνση του Σχολείου.
 • Δεν κάνω διακρίσεις και δεν συμπεριφέρομαι ξενοφοβικά.

12. ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΙ / ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΟΡΩΝ-ΕΚΔΡΟΜΩΝ)

Με τον όρο «εξωσχολικοί» εννοούνται ειδικά όσοι –κυρίως νεαροί ή πρώην μαθητές του σχολείου- χωρίς να έχουν συγκεκριμένη και ουσιαστική εργασία, εισέρχονται στο σχολείο χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης και παραβιάζουν ουσιαστικά τον σχολικό χώρο. Όσοι μαθητές υποβοηθούν με τη στάση τους την παραβίαση του σχολικού χώρου είναι συνυπεύθυνοι και συνένοχοι.
Μαθητής που προγραμματίζει τέτοιες συναντήσεις ή δέχεται επισκέψεις στο σχολείο, διαπράττει σοβαρό παράπτωμα.
Οι εξωσχολικοί που έχουν λόγο να εισέλθουν στο σχολείο, απευθύνονται στη Διεύθυνση.
Η παρουσία εξωσχολικών στην αυλή του σχολείου, στις αίθουσες διδασκαλίας, στα εργαστήρια και στους διαδρόμους απαγορεύεται.

Το Σχολείο δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο σε δραστηριότητες που οργανώνουν οι μαθητές εκτός του σχολικού χώρου, όπως εκδρομές, διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, χορούς κ.ά. Ως εκ τούτου δεν φέρει καμιά ευθύνη για όσους συμμετέχουν. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π./109/77/12.22.1999 και Υ.Π.Π./10-9/77/3/28.2.1997) τέτοιες εκδηλώσεις δεν επιτρέπονται και είναι αντίθετες με τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων. Η χρήση του ονόματος του Σχολείου προκειμένου να εξασφαλισθεί η σχετική άδεια από τους γονείς, αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

13. ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Απαγορεύεται αυστηρά η παράνομη οδήγηση δίκυκλων ή άλλων οχημάτων χωρίς άδεια οδηγού, άδεια κυκλοφορίας, ασφάλεια και κράνος. Όλα τα οχήματα θα πρέπει να είναι δηλωμένα στη Γραμματεία και να σταθμεύουν στον χώρο που έχει υποδείξει το σχολείο. Οι παραβάτες θα καταγγέλλονται στην Αστυνομία.

Αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα η διακίνηση μέσα στον σχολικό χώρο με μηχανοκίνητο ή άλλο όχημα και η ανεξέλεγκτη στάθμευσή του. Η ασφάλεια των οχημάτων είναι αποκλειστική ευθύνη του οδηγού. Η μετάβαση μαθητών σε εκδρομή με ιδιωτικό όχημα απαγορεύεται αυστηρά, έστω και αν οι οδηγοί μαθητές έχουν άδεια οδήγησης και ασφάλεια.

14. ΤΑΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο Υ.Τ. σε συνεργασία με το Σ.Τ. λειτουργούν το ταμείο του τμήματος. Η εισφορά στο ταμείο είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές (κανονισμοί, σελ. 408 (14)). Το ποσό που θα εισπράττεται ορίζεται στο €1 τον μήνα ανά μαθητή. Το ταμείο ελέγχεται περιοδικά από τον Υ.Τ. και τον αρμόδιο Β.Δ.

15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η χρήση της μάσκας σε κλειστούς χώρους είναι υποχρεωτική από ομάδες που έχουν ακόμα υψηλό κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά και από άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα (βήχα, ρινίτιδα)
Συχνό πλύσιμο των χεριών, χρήση χαρτομάντηλων για τη μύτη και χρήση αντισηπτικού
Φυσικός αερισμός, φυσική αποστασιοποίηση σε εσωτερικούς χώρους, σχολαστικός καθαρισμός 

Γενικά, είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, όπως αυτά καθορίζονται από το ΥΠΑΝ. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται παιδαγωγικά μέτρα.

Απαγορεύεται αυστηρά ο εορτασμός προσωπικών στιγμών (π.χ. γενέθλια) στον σχολικό χώρο, γιατί δημιουργείται οχληρία.

Το σχολείο επίσης δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε εκδήλωση εκτός και αν η εκδήλωση προγραμματιστεί από φορέα με τη συγκατάθεση του σχολείου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ: ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

 1. Οι τσάντες παραμένουν στην είσοδο
 2. Απαγορεύεται η χρήση κινητού
 3. Απαγορεύεται η μεταφορά τροφίμων
 4. Επιδεικνύεται ο απαιτούμενος σεβασμός στον χώρο (καθαριότητα, ησυχία)

16.  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Μαθητής που διαπράττει παράπτωμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου υπόκειται σε παιδαγωγικά μέτρα, που προνοούν οι παρόντες Κανονισμοί. Στα ίδια παιδαγωγικά μέτρα υπόκειται ο μαθητής και στην περίπτωση που το παράπτωμα διαπράχθηκε έξω από το σχολείο, αν το παράπτωμα αυτό έγινε σε εργάσιμο για το σχολείο χρόνο ή εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου, νοουμένου ότι το παράπτωμα αφορά περιουσιακά στοιχεία του σχολείου ή των μαθητών ή του προσωπικού ή αφορά στην προσβολή της αξιοπρέπειας μαθητών ή του προσωπικού του σχολείου. 
Επίσης, σε παιδαγωγικά μέτρα υπόκειται μαθητής στις περιπτώσεις που υποπίπτει σε παράπτωμα κατά τη διάρκεια σχολικών εκδηλώσεων, σχολικών αποστολών ή κατά τη μεταφορά του με σχολικό λεωφορείο σε μη εργάσιμο χρόνο.
Κατά την επιβολή οποιουδήποτε παιδαγωγικού μέτρου από μέρους του αρμόδιου οργάνου λαμβάνεται υπόψη το καλώς νοούμενο συμφέρον του παιδιού.

Παιδαγωγικά μέτρα και αντίστοιχα όργανα επιβολής τους είναι:

(i) Ο παιδαγωγικός διάλογος - Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄, Διευθυντής
(ii) Η παρατήρηση - Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄, Διευθυντής
(iii) Η επίπληξη - Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄, Διευθυντής
(iv)  H κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, για μικροπαραπτώματα στα οποία έχει υποπέσει, με την οποία δεσμεύεται ότι δεν θα επαναλάβει το παράπτωμα και ότι θα τηρεί εφεξής τους κανονισμούς. Τη συμφωνία προσυπογράφει και ο διδάσκων καθώς και ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή, αν κριθεί απαραίτητο από τον εκπαιδευτικό
(v) Η απομάκρυνση από την τάξη με τη συνοδεία του προέδρου ή άλλου μέλους του συμβουλίου τμήματος και παραπομπή στη διεύθυνση. ο εκπαιδευτικός στη συνέχεια τεκμηριώνει γραπτώς τους λόγους απομάκρυνσης του παιδιού από την τάξη, υποβάλλοντας σχετική καταγγελία στη διεύθυνση του σχολείου. Η περαιτέρω διαχείριση του περιστατικού αναλαμβάνεται από τον οικείο Β.Δ., ο οποίος ενημερώνει άμεσα τους γονείς ή τους κηδεμόνες του μαθητή
(vi) Η αποζημίωση, η οποία καταβάλλεται από τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή για φθορά περιουσίας του σχολείου ή και άλλων - Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄, Διευθυντής. Αυτό το παιδαγωγικό μέτρο μπορεί να επιβληθεί παράλληλα με άλλο παιδαγωγικό μέτρο

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ [KAN. 22.(2)(α)]

1. Φοίτηση, εμφάνιση, γενική συμπεριφορά

(α) Συστηματική καθυστέρηση προσέλευσης στην τάξη.

3 καθυστερήσεις = 4 περ. αποβολή με αναστολή.
Επόμενες 3 καθυστερήσεις = 5 περ. αποβολή
Ενεργοποίηση της αναστολής

(Σύνολο: 4+5 περ.=1 μέρα αποβολή)

(β) Απουσία από μάθημα ή σχολική εκδήλωση χωρίς άδεια ή αδικαιολόγητη απουσία από το σχολείο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-iv, vii, viii)

(i) ο παιδαγωγικός διάλογος

(ii) η παρατήρηση

(iii)η επίπληξη

(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες

(γ) Αποχώρηση από το σχολείο ή σχολική εκδήλωση χωρίς άδεια.

(δ) Έξοδος από τον σχολικό χώρο χωρίς άδεια.

(ε) Ψευδείς δηλώσεις - παραποίηση και/ή καταστροφή σχολικών εγγράφων.

(στ) Παρά τις συστάσεις, συστηματική παρέκκλιση από τους κανονισμούς για ευπρεπή εμφάνιση.

(ζ) Παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής μαθήματος ή άλλων σχολικών εκδηλώσεων.

(η) Κινητά τηλέφωνα ή άλλα παρόμοια ηλεκτρονικά μέσα:

(i) Παρουσία κινητού τηλεφώνου, εκτός ώρας διαλείμματος (τάξη/συγκέντρωση/ εκδήλωση).

(ii) Ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου, εκτός ώρας διαλείμματος (τάξη /συγκέντρωση/ εκδήλωση).

(iii) Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός ώρας διαλείμματος (τάξη / συγκέντρωση / εκδήλωση).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-iv, vii-xi)

(i) ο παιδαγωγικός διάλογος

(ii) η παρατήρηση

(iii) η επίπληξη

(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες

(ix) η γραπτή προειδοποίηση για αλλαγή τμήματος

(x) η αλλαγή τμήματος

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες

(iν) Παραβίαση προσωπικών δεδομένων με τη χρήση κινητού τηλεφώνου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (xi-xiv)

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες

(xii) η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες

(xiii) η αποβολή μία (1) έως οκτώ (8) ημέρες

(xiv) η αποβολή για πάντα από το σχολείο

Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις (η) (i-iv), ο εκπαιδευτικός αφαιρεί το κινητό τηλέφωνο από τον μαθητή, αφού αυτό απενεργοποιηθεί, παραδίνεται στη Διεύθυνση του σχολείου και του επιστρέφεται με τη λήξη των μαθημάτων της ημέρας.

(θ) Κυκλοφορία με μηχανοκίνητο όχημα στον σχολικό χώρο σε ώρα λειτουργίας του σχολείου, πλην της προσέλευσης και αποχώρησης στο ή από το σχολείο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-iv, vii, viii, xi)

(i) ο παιδαγωγικός διάλογος

(ii) η παρατήρηση

(iii) η επίπληξη (iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς   σχολικής εργασίας

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες

(ι) Χρήση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου σε εκδρομή ή άλλη σχολική εκδήλωση σε εργάσιμο χρόνο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (iv, vii, viii, xi, xii)

(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες

(xii) η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες

(κ) Αδικαιολόγητη συναναστροφή με εξωσχολικούς κατά τη διάρκεια λειτουργίας  του σχολείου χωρίς άδεια.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-iv, vii, viii)

(i) ο παιδαγωγικός διάλογος

(ii) η παρατήρηση

(iii) η επίπληξη

(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες

(λ) Δολίευση ή απόπειρα δολίευσης κατά τη διάρκεια γραπτής εξέτασης, γραπτού δοκιμίου, διαγωνίσματος και γραπτού σχολικού διαγωνισμού.

(μ) Προώθηση προϊόντων, επιχειρήσεων, και άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (vii, viii, xi, xii)

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες

(xii) η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες

2. Κάπνισμα και χρήση οινοπνευματωδών ποτών στον σχολικό χώρο ή σε σχολικές εκδηλώσεις

(α) Κάπνισμα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-v, viii, ix)

(i) ο παιδαγωγικός διάλογος

(ii) η παρατήρηση

(iii) η επίπληξη

(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση

(v) η απομάκρυνση από την τάξη

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες

(ix) η γραπτή προειδοποίηση για αλλαγή τμήματος

(β) κατοχή, χρήση και εμπορία οινοπνευματωδών ποτών στον σχολικό χώρο, σε σχολικές εκδηλώσεις ή άλλες συναφείς δραστηριότητες των σχολείων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-iv, vii, viii, xi)

(i) ο παιδαγωγικός διάλογος

(ii) η παρατήρηση

(iii) η επίπληξη

(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες

3. Αδικήματα κατά της περιουσίας που αφορούν το σχολείο, το προσωπικό σχολείου, τους μαθητές, σχολικό λεωφορείο, τα οποία έγιναν κατά τη διάρκεια εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου.

(α) Κλοπή/απόπειρα κλοπής εντός ή εκτός σχολικού χώρου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-iv, vi-viii, xi, xii)

(i) ο παιδαγωγικός διάλογος

(ii) η παρατήρηση

(iii) η επίπληξη

(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση

(vi) η αποζημίωση

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες

(xii) η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες

(β) Αναγραφή υβριστικών/προσβλητικών ή άλλων συνθημάτων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-iv, vii, viii)

(i) ο παιδαγωγικός διάλογος

(ii) η παρατήρηση

(iii) η επίπληξη

(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες

(γ) Κακόβουλη ζημιά περιουσίας εκτός ή εντός σχολικού χώρου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-iv, vi-viii, xi, xii)

(i) ο παιδαγωγικός διάλογος

(ii) η παρατήρηση

(iii) η επίπληξη

(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση

(vi) η αποζημίωση

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες

(xii) η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες

(ε) Εμπρησμός/απόπειρα εμπρησμού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (vi-viii, xi, xii)

(vi) η αποζημίωση

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες

(xii) η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες

4. Κατοχή και μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων στον σχολικό χώρο ή σε σχολικές εκδηλώσεις
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) ( i-vi-viii, ix, xii, xiii)

(i) ο παιδαγωγικός διάλογος

(ii) η παρατήρηση

(iii) η επίπληξη

(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση

(vi) η αποζημίωση

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες

(ix) η γραπτή προειδοποίηση για αλλαγή τμήματος

(xii) η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες

(xiii) η αποβολή μία (1) έως οκτώ (8) ημέρες

5. Αδικήματα

(α) Υβριστική ή ρατσιστική ή προσβλητική ή σεξιστική συμπεριφορά ή/και λεκτική, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής ή ηλεκτρονικής.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-v, vii, viii, xi)

(i) ο παιδαγωγικός διάλογος

(ii) η παρατήρηση

(iii) η επίπληξη

(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση

(v) η απομάκρυνση από την τάξη

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες

(β) Σεξουαλική παρενόχληση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-v, vii-xiv)

(i) ο παιδαγωγικός διάλογος

(ii) η παρατήρηση

(iii) η επίπληξη

(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες

(ix) η γραπτή προειδοποίηση για αλλαγή τμήμ.

(x) η αλλαγή τμήματος

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες

(xii) η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες

(xiii) η αποβολή μία (1) έως οκτώ (8) ημέρες

(xiv) η αποβολή για πάντα από το σχολείο

(γ) Εκφοβιστική και απειλητική συμπεριφορά.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (v, vii-xiv)

(v) η απομάκρυνση από την τάξη

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες

(xii) η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες

(xiii) η αποβολή μία (1) έως οκτώ (8) ημέρες

(xiv) η αποβολή για πάντα από το σχολείο

(δ) Σωματική ή ψυχολογική βία με ή χωρίς αντικείμενο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-v, vii-xiv)

(i) ο παιδαγωγικός διάλογος

(ii) η παρατήρηση

(iii) η επίπληξη

(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση

(v) η απομάκρυνση από την τάξη

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες

(ix) η γραπτή προειδοποίηση για αλλαγή τμήματος

(x) η αλλαγή τμήματος

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες

(xii) η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες

(xiii) η αποβολή μία (1) έως οκτώ (8) ημέρες

(xiv) η αποβολή για πάντα από το σχολείο

(ε) Σωματική βία σεξουαλικής φύσεως.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (xii-xiv)

(xii) η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες

(xiii) η αποβολή μία (1) έως οκτώ (8) ημέρες

(xiv) η αποβολή για πάντα από το σχολείο

6. Παράνομη κατοχή - χρήση - εμπορία διακίνηση ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ουσιών, εκτός αν χρησιμοποιούνται αποδεδειγμένα με ιατρική συνταγή
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22.(2)(α) (i-iv, vii-xiv)

(i) ο παιδαγωγικός διάλογος

(ii) η παρατήρηση

(iii) η επίπληξη

(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση

(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας

(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες

(ix)η γραπτή προειδοποίηση για αλλαγή τμήματος

(x) η αλλαγή τμήματος

(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες

(xii) η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες

(xiii) η αποβολή μία (1) έως οκτώ (8) ημέρες

(xiv) η αποβολή για πάντα από το σχολείο

Νοείται ότι κατά τη διαδικασία εξέτασης οποιουδήποτε από τα ως άνω παραπτώματα του πίνακα, αν κριθεί απαραίτητο από το αρμόδιο όργανο, ζητείται η άποψη του Yπεύθυνου Tμήματος ή και του Συμβούλου Επαγγελματικής Αγωγής ή /και του Eκπαιδευτικού Ψυχολόγου ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου/φορέα.

Στις περιπτώσεις επανειλημμένης εκτέλεσης του ίδιου παραπτώματος από μαθητή, το αρμόδιο όργανο μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο επόμενο όργανο για λήψη απόφασης.

Για παραπτώματα και συμπεριφορές που δεν περιλαμβάνονται στον ως άνω πίνακα, ο Διευθυντής αποφασίζει, τηρουμένων των πιο πάνω αναλογιών, για το όργανο στο οποίο θα παραπεμφθεί και θα τύχει διαχείρισης η κάθε περίπτωση.

 

(vii) Η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας που στοχεύει κυρίως στην αξιοποίηση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων του μαθητή προς όφελος της σχολικής κοινότητας, πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, πλην των διαλειμμάτων, υπό την επίβλεψη προσωπικού, που ορίζεται κατά περίπτωση από το όργανο επιβολής του παιδαγωγικού μέτρου, δηλαδή Β.Δ., Β.Δ.Α΄, Διευθυντή, Πειθαρχικό Συμβούλιο και Καθηγητικό Σύλλογο΄
(viii) Η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες - Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄
(ix) Η γραπτή προειδοποίηση με κοινοποίηση προς τους γονείς ή τους Κηδεμόνες για αλλαγή τμήματος - Παιδαγωγική Ομάδα΄
(x) Η αλλαγή τμήματος (γίνεται μόνο μία (1) φορά) - Καθηγητικός Σύλλογος
(xi) Η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες - Διευθυντής
(xii) Η αποβολή μία (1) έως έξι (6) ημέρες - Πειθαρχικό Συμβούλιο
(xiii) Η αποβολή μία (1) έως οκτώ (8) ημέρες - Καθηγητικός Σύλλογος
Νοείται ότι, η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες δύναται να επιβάλλεται με αναστολή.
Νοείται περαιτέρω ότι, ο Διευθυντής ή ο Β.Δ.Α΄ ή οποιοσδήποτε άλλος Β.Δ. επιβάλλουν τα προβλεπόμενα από τους παρόντες Κανονισμούς παιδαγωγικά μέτρα και ενημερώνουν τον Β.Δ. που έχει τη διοικητική ευθύνη του τμήματος του επηρεαζόμενου μαθητή
(xiv) Η αποβολή για πάντα από το σχολείο που φοιτά, για αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, με δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλο σχολείο - Καθηγητικός Σύλλογος.

Νοείται ότι η επιβολή των παιδαγωγικών μέτρων δεν εφαρμόζεται απαραίτητα κλιμακωτά.

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενημερώνονται άμεσα και γραπτώς για την επιβολή οποιουδήποτε παιδαγωγικού μέτρου.

Παιδαγωγικά μέτρα ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Κανονισμοί 20, 22 και 29)

Η διαγωγή των μαθητών/τριών χαρακτηρίζεται στο τέλος κάθε τετραμήνου με απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου, ως Κοσμιότατη, Κοσμία, Καλή, Επίμεμπτη, Κακή. Σε περίπτωση που η διαγωγή χαρακτηρίζεται ως Κοσμία, Καλή, Επίμεμπτη ή Κακή, οι λόγοι τεκμηριώνονται και αναγράφονται στο σχετικό Πρακτικό του Καθηγητικού Συλλόγου.
Σημείωση: Για επαναλαμβανόμενα ή σοβαρά παραπτώματα θα συνεπάγεται και μείωση της διαγωγής τετραμήνου ή έτους με απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
α. ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Κάθε είδους απρόκλητη, εκφοβιστική, ρατσιστική ή επιθετική συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε άτομα που μειονεκτούν έναντι του θύτη, αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα, με παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το σχολείο θα έχει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που μειώνουν ή πληγώνουν την προσωπικότητα οποιουδήποτε μέλους της σχολικής κοινότητας. Άτομα, τα οποία αισθάνονται ότι βιώνουν παρόμοιες συμπεριφορές πρέπει να επικοινωνούν άμεσα με τον Υπεύθυνο Τμήματος, τη Σύμβουλο του σχολείου ή τη Διεύθυνση.

β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Απαγορεύεται η μεταφορά και κατοχή οποιουδήποτε αντικειμένου που δεν έχει σχέση και δεν αφορά υλικά και εξοπλισμό μαθήματος (π.χ. αιχμηρά αντικείμενα, μαρκαδόροι, διορθωτικό υγρό, παιχνίδια, ηλεκτρονικές συσκευές κ.ά.). Στις περιπτώσεις, όπου η διεύθυνση διαπιστώσει πως επηρεάζεται η ασφάλεια του ίδιου του μαθητή, άλλων συμμαθητών του ή των καθηγητών και του προσωπικού του σχολείου, θα προβαίνει σε έλεγχο των προσωπικών αντικειμένων και της τσάντας του/της μαθητή/τριας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η απώλεια οποιασδήποτε τέτοιας συσκευής δεν αφορά το σχολείο. 

γ. ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών απαγορεύεται αυστηρά κατά τη διάρκεια του μαθήματος, των εκδηλώσεων και των συγκεντρώσεων, εκτός εάν προηγουμένως έχει εξασφαλιστεί άδεια από τη Διεύθυνση. 

Το σχολείο δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς, τέτοιων συσκευών. Τα παιδαγωγικά μέτρα που αφορούν στην παράβαση αυτών των κανονισμών είναι πολύ αυστηρά (βλ. Πίνακα Παιδαγωγικών Μέτρων).

δ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή μαρκαδόρων, διορθωτικού υγρού ή άλλης μορφής παρόμοιων ουσιών και η χρήση τους στον χώρο του σχολείου. Απαγορεύεται ο μαθητής να γράφει σε θρανία, καρέκλες, τοίχους ή να καταστρέφει σχολική περιουσία καθ ́ οιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού θα εφαρμόζονται τα αντίστοιχα παιδαγωγικά μέτρα και θα αποζημιώνεται η ζημιά.

ε. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρτηση πανό και η αναγραφή συνθημάτων στον χώρο του σχολείου, χωρίς την προηγούμενη άδεια της διεύθυνσης. Οι παραβάτες θα υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα και θα αναλαμβάνουν την αποκατάσταση των ζημιών με ευθύνη των γονέων ή κηδεμόνων τους.

17. ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Βάσει του κανονισμού 24 των περί λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών:

24.-(1) Οι γονείς και κηδεμόνες:

(α) προσέρχονται, για να εγγράψουν τα τέκνα τους και με την υπογραφή τους αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις προς το σχολείο, που απορρέουν από την ιδιότητα του κηδεμόνα

(β) κατά τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητών που βρίσκονται κάτω από την κηδεμονία τους, τους μαθητές με το μεγαλύτερο δυνατόν ενδιαφέρον, εποπτεύουν και ελέγχουν την τακτική φοίτησή τους στο σχολείο και την επιμέλεια, τη συμπεριφορά και το ήθος τους. Οτιδήποτε προσέξουν σχετικό, το γνωστοποιούν στη Διευθύντρια, ώστε να επιτυγχάνεται συνεργασία οικογένειας και σχολείου, με στόχο τη βελτίωση των μαθητών

(γ) μεριμνούν για την τήρηση των σχολικών κανονισμών και διατάξεων από μέρους των παιδιών τους ή των κηδεμονευομένων τους

(δ) ενημερώνουν τη διεύθυνση του σχολείου για τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν τη φοίτηση, την επίδοση και τη συμπεριφορά του παιδιού τους

(ε) οφείλουν να παρευρίσκονται, μετά από πρόσκληση του σχολείου, στην εξέταση παραπτωμάτων του μαθητή που κηδεμονεύουν

(στ) φροντίζουν για την έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών και άλλων υποχρεώσεων των μαθητών προς το σχολείο, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου σώματος

(ζ) ενημερώνουν άμεσα τη διεύθυνση του σχολείου για τυχόν απρόβλεπτη ή προβλεπόμενη απουσία του παιδιού τους από το σχολείο∙ επίσης, υποχρεούνται να προσκομίσουν σχετικό δικαιολογητικό για τις απουσίες του παιδιού τους, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο και εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών κατά την περίοδο Μαΐου/Ιουνίου∙ σε περίπτωση μη υποβολής εντός των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί το σχετικό δικαιολογητικό

(η) όταν κληθούν από τη Διευθύντρια, προσέρχονται στο σχολείο για ζητήματα που αναφέρονται στους κηδεμονευομένους τους και οφείλουν να διατηρούν στενή και σταθερή επαφή με το σχολείο για την παρακολούθηση του ήθους, της φοίτησης, της διαγωγής και της επίδοσης των μαθητών και να μετέχουν στις συγκαλούμενες από τη Διευθύντρια ειδικές συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων

(θ) οφείλουν να ενημερώνουν το συντομότερο και γραπτώς το σχολείο για τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης διαμονής ή/και των τηλεφώνων επικοινωνίας τους, καθώς και για τυχόν αλλαγή της κηδεμονίας του παιδιού

24.-(2) Σε περίπτωση ανάθεσης ή αφαίρεσης με δικαστική απόφαση της κηδεμονίας από τον έναν (1) ή και από τους δύο (2) γονείς, ο αναλαμβάνων την κηδεμονία ενημερώνει γραπτώς το Σχολείο, προσκομίζοντας και σχετική τεκμηρίωση.

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί εγκρίθηκαν και επικυρώθηκαν από την ολομέλεια του Καθηγητικού Συλλόγου και ισχύουν μέχρι την επόμενη έκδοση/αναθεώρηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Οι παρόντες Εσωτερικοί Κανονισμοί υπογράφονται σήμερα: 20/10/2022

«Ευνομία Πειθαρχία νόμων σπουδαίων».

Πλάτων

«Ουδέν διαφέρει ή μη κείσθαι ή μη χρήσθαι τους νόμους»

Αριστοτέλης